pensioen beleggen

Begin vandaag
nog te beleggen
voor uw pensioen
van morgen

U wordt verzocht deze disclaimer en het privacyreglement zorgvuldig te lezen.

Toepasselijkheid

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en het privacyreglement. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van onze dienstverlening, deze disclaimer en het privacyreglement, prevaleren de voorwaarden van onze dienstverlening.

Deze disclaimer en het privacyreglement zijn van toepassing op de website (www.pensioenbeleggen.nl) van Index People B.V., gevestigd aan het Lichtfabriekplein 1, 2031 TE te Haarlem, Nederland, hierna en op de website aangeduid als Index People. Index People is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34260602.

Beslissingen op basis van deze website uw eigen risico

Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Voordat u Index People opdracht geeft voor u te gaan beleggen, dient u zich bewust te zijn van de risico’s verbonden aan het beleggingsbeleid van Index People, en meer algemeen het beleggen in effecten, met inachtneming van de doelstellingen van het beleggingsbeleid van Index People en de beperkingen die daarop van tijd tot tijd door marktomstandigheden of anderszins zullen gelden.

De op of via deze website aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies van Index People. Informatie van Index People is geen fiscaal- of pensioenadvies, noch houdt het rekening met fiscale aspecten, tenzij dit expliciet staat vermeld. U dient ter zake van fiscale en overige financiële aspecten de wenselijkheid van beleggen bij Index People vast te stellen, en aan de fiscale verplichtingen vanwege beleggen bij Index People te voldoen.

Hoewel Index People tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Index People expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Elke verwijzing op de website van Index People of anderszins naar enig impliciet of expliciet beleggingsresultaat geldt uitsluitend als informatief en geeft geen garantie dat een dergelijk resultaat daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Waarde van beleggingen kan fluctueren, in het verleden behaalde beleggingsresultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De informatie op deze website is specifiek gericht op het publiek in Nederland.
Index People beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze website aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Informatie van derden

Wanneer Index People hyperlinks naar websites van derden weergeeft, dan wel derden noemt op de website van Index People, betekent dit niet dat Index People deze producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor uw eigen risico. Index People aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Online communicatie en beleggingsprofiel

Berichten die u per e-mail naar Index People stuurt, kunnen onveilig zijn. Index People raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Index People te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Index People te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. U kunt voor verzending van post ook gebruikmaken van het onderstaande adres:

Index People B.V.
Antwoordnummer 1638
2000 VC Haarlem

Een postzegel is niet nodig.

U dient ten behoeve van het gebruik van de beveiligde login om toegang te krijgen tot uw beleggingsgegevens, zoals onder meer rapportages, zorgvuldig om te gaan met de door u gehanteerde gebruikersnaam en het wachtwoord. Index People is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van misbruik van gebruikersnaam en wachtwoord.

U kunt op de website gebruikmaken van de mogelijkheid om onder andere een beleggingsvoorstel aan te vragen. Het invullen van gegevens dient u zo waarheidsgetrouw en volledig mogelijk te doen. Uw gegevens vormen de basis voor onze verdere dienstverlening aan u.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Index People garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.
Gebruik van deze website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen en/of de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Index People aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Index People of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website, (v) misbruik van deze website, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die (toekomstig) via deze website beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

Index People of een andere rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van Index People of rechtmatige toestemming van een andere rechthebbende. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Index People is het niet toegestaan links naar de website van Index People weer te geven.

Toepasselijk recht

Op deze website, de disclaimer en het privacyreglement is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer en het privacyreglement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Privacyreglement

Wanneer u deze internetsite bezoekt kan Index People persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek) als indirect. Index People zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacyreglement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Index People verwerkt gegevens over bezoekers van deze internetsite ten behoeve van een correcte advisering en informatie omtrent haar dienstverlening en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over de diensten van Index People. Dit gebeurt uitsluitend nadat u zelf een verzoek hiertoe hebt ingediend, bijvoorbeeld door een beleggingsvoorstel aan te vragen.

Index People heeft een wettelijke plicht om uitgebreide gegevens aan haar klanten te vragen. Dit is vastgelegd in de Wet op het financieel toezicht. De gegevens zijn nodig om de persoonlijke wensen en mogelijkheden af te stemmen op de juiste beleggingsproducten en bijbehorende risico’s.

Index People hanteert een hoog beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend binnen de EU opgeslagen.

De manier waarop Index People persoonsgegevens verwerkt, via deze website en anderszins, wordt gereguleerd door de Algemene verordening gegevensbescherming. Index People heeft de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag, meldingsnummer m1349324.

Index People maakt gebruik van zogenaamde cookies ter bevordering van een eenvoudiger gebruik van de website door bezoekers en klanten. Op onze website wordt in de eerste plaats gebruik gemaakt van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de dienst en maken geen inbreuk op uw privacy. Verder gebruiken wij gegevens voor het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in het gebruik van onze website door bezoekers. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Als u het gebruik van cookies wilt voorkomen, zal de bedoelde informatie niet langer door uw browser worden opgeslagen. Bij elk internetbezoek zullen de gegevens opnieuw worden gevraagd en door u moeten worden ingevoerd.

Elke bezoeker of klant van Index People heeft de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens:

  • inzagerecht;
  • recht op rectificatie;
  • recht om vergeten te worden;
  • recht op beperking van verwerking;
  • recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  • recht van bezwaar

Indien u gebruik wil maken van een van de bovengenoemde rechten, dan kunt u uw verzoek richten aan de functionaris gegevensbescherming (data protection officer) via het mailadres [email protected]. Deze neemt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken contact met u op.

Indien u klant van Index People bent kunnen sommige rechten beperkt worden door de wettelijke plicht die erop financiële dienstverleners rust persoonsgegevens te bewaren.

Bent u het niet eens met de beslissing van Index People inzake de omgang met uw persoonsgegevens, dan kunt een klacht indienen bij de kantonrechter dmv. een verzoekschrift. De procedure leest u hier.

Wijzigingen

Index People behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie te wijzigen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie is gewijzigd.

Kennis maken?

Start nu met Pensioenbeleggen

Hogere rendementen en lagere kosten leiden tot een hoger eindkapitaal en dus een hogere uitkering voor u.

Waarom wachten?

Boek nu uw bestaande lijfrente of stamrecht over naar Index People en profiteer direct.

Vragen over onze beleggingswijze of wilt u in contact komen met een financieel adviseur?
Bel of mail ons!